Catering SHARKAM - profesionálna cateringová spoločnosť s dlhoročnou tradíciou

event catering

Viac info

royalty catering

Viac info

private catering

Viac info

technopolevents

Viac info

15 200 000
úžasných jedál

600 000
spokojných hostí

15
zamestnancov

20
prezidentov

4
králi a kráľovné

Catering Sharkam - profesionálna cateringová spoločnosť s dlhoročnou tradíciou

Naša cateringová spoločnosť Vám pripraví na mieru pre akýkoľvek event catering , presne podľa Vašich požiadaviek. Sme profesionáli so špecializáciou na eventový, protokolárny, private a public catering.Prečo zvoliť catering? Ako funguje cateringová spoločnosť?Hlavným benefitom, ktorý cateringu prináša, je možnosť prispôsobiť službu času, priestoru a aj tým najnáročnejším požiadavkám klienta. Catering je služba veľmi špecifická, ktorá má gastronomický charakter, kde je zabezpečené občerstvenie pre účastníkov eventu, kde cateringová spoločnosť zabezpečuje všetky náležitosti, od personálu, servírovania, až po celkové upratovanie. Profesionálna cateringová spoločnosť zaručuje najprísnejšie hygienické štandardy prostredníctvom dodržiavania medzinárodných HACCP a ISO štandardov. Využitím špecifických technológií, dosahuje catering prvotriednu kvalitu od spracovania jedál až po špičkový gastronomický a estetický zážitok v rámci servisu. Naša cateringová spoločnosť je zárukou profesionality, dôvery a priateľského prístupu s garanciou kvality i kvantity. Dôkazom toho je množstvo referencií od spokojných zákazníkov.

Za nás hovoria skúsenosti

A ešte by tam mala byť jedna nula. Z nej sme totiž firmu vybudovali. Zo slovenského kapitálu a rokmi overovaného know-how. Čísla hovoria sami za seba, no my by sme s Vami radi hovorili osobne. Príďte na kávu. Radi Vám odporučíme vhodný typ servisu, či zostavíme menu na mieru. Pozrite si najzaujímavejšie zrealizované akcie.

Naše referencie
Spoľahnite sa na nás

Ako si preveriť caterera? Môžete si prezrieť referencie, dať pripraviť ochutnávku, predložiť kalkuláciu, no servis ide vždy naostro. V konečnom dôsledku sa teda aj tak musíte spoľahnúť.

My sme spoľahliví. Máme stabilný tím ľudí, vlastnú prevádzku a techniku, vlastný inventár, varíme z kvalitných surovín. Naše postavenie na trhu nás zaväzuje k dodržiavaniu najvyšších štandardov kvality.

Sharkam news
23. Jun 2019
Poďakovanie našim kolegom, boli ste SKVELÍ.
03. Jun 2019
Na Majstrovstvách v hokeji sme nabehali 15 000 km
30. Nov -0001
Technopol Events

Od 1. 12. 2019  prevádzkujeme portál TECHNOPOL EVENTS. Viac informácií nájdete na www.technopolevents.eu.Vyžiadajte si ponuku

Vyplňte jednoduchý kontaktný formulár
so svojou požiadavkou a my sa Vám ozveme.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov (kliknite pre plné znenie)

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania služieb
udelený podľa zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).
Týmto, ako záujemca o využívanie služieb SHARKAM, udeľujem spoločnosti SHARKAM V.I.P. catering s.r.o., so sídlom Veternicova 33, 841 05 Bratislava, IČO: 44 466 200, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:55486/B (ďalej len „Spoločnosť“) svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.
Beriem na vedomie a súhlasím, že Osobné údaje budú Spoločnosťou spracovávané za účelom spracovania objednávky na dodanie jedla a nápojov a s tým súvisiaci catering, a ďalej pre registračné, fakturačné a štatistické účely, pričom beriem na vedomie, že spracovanie Osobných údajov za týmto účelom je pre poskytovanie zhora uvedených služieb nevyhnutné (ďalej len „Spracovanie za účelom poskytovania služieb“).
Beriem na vedomie a súhlasím, že Spoločnosť môže mnou poskyntuté Osobné údaje poskytnúť k spracovaniu za účelom poskytovania služieb svojím dcérskym spoločnostiam a zmluvným subdodávateľom a sprostredkovateľom.
Ďalej týmto vyhlasujem, že som si vedomý/a svojho práva na informácie o spracúvaní mojich osobných údajov (najmä informácie o kategórii spracúvaných osobných údajov, účele, spôsobe a dobe spracovania a prípadných príjemcoch osobných údajov), práva požadovať od Spoločnosti prístup k mojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (najmä nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov), práva kedykoľvek písomne tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov odvolať, a to zaslaním e-mailu na adresu: kontakt@sharkam.eu alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla Spoločnosti bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť ich spracovania predchádzajúca takémuto spracovaniu. Ďalej som si vedomý/á toho, že mám právo na vysvetlenie Spoločnosti týkajúce sa spracovania mojich osobných údajov, ak zistím alebo sa domnievam, že Spoločnosť vykonáva spracovanie mojich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi (najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania) a právo požadovať, aby Spoločnosť odstránila takto vzniknutý stav a zaistila nápravu (predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté moje právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Som uzrozumený/a s tým, že odo dňa 25.05.2018 mám ďalej aj právo na prenositeľnosť mojich osobných údajov k novému prevádzkovateľovi osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, poskytol/a som ich úplne slobodne, vedome, dobrovoľne.
Tento súhlas udeľujem na dobu 3 rokov. Akékoľvek ďalšie prípadné spracovanie po vypršaní platnosti udeleného súhlasu bude vykonávané iba na účely plnenia právnych povinností Spoločnosti vyžadovaných platnou a účinnou právnou úpravou alebo ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, a to vždy v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie týchto účelov.


© 2020 Sharkam B&B Catering s.r.o.